SALAH IQAMAH TIME
Fajr 5:30 AM
Dhuhr 1:30 PM
Asr 4:00 PM
Maghrib SUNSET + 5
Isha 8:00 PM
Jumu'ah 1:15 PM